Jednoduše se nám říká: evangelíci.

Jsme společenství různých lidí, co se týče názorů, vzdělání, původu, společenského postavení, projevů zbožnosti, duchovních potřeb. Každý jsme úplně jiný. Věříme, že přes všechny rozdíly, které mezi námi jsou, jsme jednotní v Kristu. Kristus nás také učí toleranci a vzájemnému respektu.

Jsme otevření všem. Je naší touhou a radostí, když mezi nás přijde někdo nový a cítí se mezi námi dobře. Největší radostí je, když někdo další uvěří v Boha a přijme křest.

Šumperský evangelický sbor má v současné době podle statistických údajů 385 členů. Scházíme se především v Šumperku, ale pravidelná setkání jsou také v Rýmařově, Hanušovicích a Starém Městě.

Naše víra

Jsme křesťané, věříme, že Ježíš Kristus, který byl ukřižován a byl vzkříšen, byl poslán od Boha aby zachránil svět. Věříme, že Kristova láska nás přivádí k sobě a přestože jsme každý jiný, jsme jedna Kristova rodina.

Všechno, co v životě máme, čím jsme, každé setkání s milým člověkem chápeme jako dar od Pána Boha. Snažíme se proto k životu i ke světu podle toho přistupovat.

Proč jsme tady?

Evangelický sbor v Šumperku si je vědom svého křesťanského poslání. To znamená: žít a šířit víru, naději a lásku. Tyto kvality přijímáme od Boha jako dar, stojí na nich náš život. Současně tyto tři dary přeje ostatním a snažíme se je prostřednictvím sborové práce šířit.

Nejsme ve sboru kvůli sobě a sami pro sebe. Jsme tu pro druhé, pro naše město, pro svět…

Diakonie

Šumperský sbor je partnerským sborem střediska Diakonie ČCE v Sobotíně – Domova sociálních služeb. Někteří z nás v Sobotíně vypomáhají jako dobrovolníci a náš farář je k dispozici jak pro zaměstnance, tak i pro klienty Diakonie ČCE v Sobotíně a jejich rodiny. Do devítičlenné Dozorčí rady střediska patří i někteří členové našeho sboru

Pravidelně také konáme finanční sbírky na dílo Diakonie. Zapojujeme se do sbírek pro humanitární pomoc pro potřeby v České republice i ve světě.

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je křesťanskou církví. Hlásí se k české a evropské reformaci (15. – 17. století) a zejména k dílu Jednoty Bratří českých. Patříme do skupiny protestantských církví. Oficiálně byla ČCE založena v roce 1918 a i momentálně je největší protestantskou církví v ČR. Je zřízena podle presbyterně-synodních zásad, co znamená, že rozhodovací právo mají nejen faráři a farářky, ale stejně tak i laici.