Farář

Farářem sboru je od 15.5. 2017 Mgr. Jakub Pavlús.

Jakub Pavlús se narodil dva měsíce před sametovou revolucí. Vyrostl na Slovensku ve městě Myjava, kde také navštěvoval základní školu a maturoval na průmyslovce z mecha-troniky. Technika mu ale moc neseděla, mnohem víc ho to táhlo k Bohu a k lidem, přihlásil se tedy na evangelickou teologii, kterou v Bratislavě úspěšně absolvoval. Dva roky pak působil jako kaplan ve Slovenské ECAV, odkud se přesunul na půlroční praxi do Uherského Hradiště a získal povolení k ordi-nované službě faráře v ČCE. 
Má manželku a dvě dcery, ve volném čase se věnuje turistice, fotografování, dobrým knihám a dobré hudbě. 

 

Kurátorka

Marie Sléhová, rozená Fránková, pochází ze Šumperka. Má tři děti a čtyři vnoučata. Po většinu života žila a pracovala v Šumperku, od roku 2002 bydlí v rodinném domku v malé vesnici v Bratrušově. Je tak blíže přírodě, kterou má ráda.
Celý život pracuje jako zdravotní sestra.
V šumperském staršovstvu působí 3. funkční období. V březnu roku 2017 byla opakovaně zvolena kurátorkou sboru.
Miluje: rodinu, sbor, lidi i zvířátka, přírodu, své zaměstnání, prostě život.

 

 

 

 

Místokurátor

Pan Per Maláč  je rodák ze Šumperka, do staršovstva sboru byl zvolen v roce 2017.

Staršovstvo

Farní rada neboli staršovstvo je správním orgánem sboru.  Má na starosti hospodářskou, duchovní i liturgickou správu sboru. Staršovstvo se schází jednou měsíčně k poradě. Poradu vede farář nebo kurátorka Marie Sléhová.

Staršovstvo v Šumperku tvoří 12 lidí, kteří byli zvoleni na šestileté funkční období v roce 2017. Každý člen staršovstva má na starosti nějakou práci ve sboru podle svého obdarování a svých schopností (sborová pokladna, hospodářské záležitosti, péče o sborový archiv, výuka dětí, návštěvy starých lidí atd.)