Představitelé sboru

Farář

Farářem sboru je od 15.5. 2017 Mgr. Jakub Pavlús.

Jakub Pavlús se narodil dva měsíce před sametovou revolucí. Vyrostl na Slovensku ve městě Myjava, kde také navštěvoval základní školu a maturoval na průmyslovce z mecha-troniky. Technika mu ale moc neseděla, mnohem víc ho to táhlo k Bohu a k lidem, přihlásil se tedy na evangelickou teologii, kterou v Bratislavě úspěšně absolvoval. Dva roky pak působil jako kaplan ve Slovenské ECAV, odkud se přesunul na půlroční praxi do Uherského Hradiště a získal povolení k ordi-nované službě faráře v ČCE. 
Má manželku a dvě dcery, ve volném čase se věnuje turistice, fotografování, dobrým knihám a dobré hudbě. 

 

Kurátorka

Marie Sléhová, rozená Fránková, pochází ze Šumperka. Má tři děti a čtyři vnoučata. Po většinu života žila a pracovala v Šumperku, od roku 2002 bydlí v rodinném domku v malé vesnici v Bratrušově. Je tak blíže přírodě, kterou má ráda.
Celý život pracuje jako zdravotní sestra.
V šumperském staršovstvu působí 3. funkční období. V březnu roku 2017 byla opakovaně zvolena kurátorkou sboru.
Miluje: rodinu, sbor, lidi i zvířátka, přírodu, své zaměstnání, prostě život.

 

 

 

 

Místokurátor

Pan Per Maláč  je rodák ze Šumperka, do staršovstva sboru byl zvolen v roce 2017.

Staršovstvo

Farní rada neboli staršovstvo je správním orgánem sboru.  Má na starosti hospodářskou, duchovní i liturgickou správu sboru. Staršovstvo se schází jednou měsíčně k poradě. Poradu vede farář nebo kurátorka Marie Sléhová.

Staršovstvo v Šumperku tvoří 12 lidí, kteří byli zvoleni na šestileté funkční období v roce 2017. Každý člen staršovstva má na starosti nějakou práci ve sboru podle svého obdarování a svých schopností (sborová pokladna, hospodářské záležitosti, péče o sborový archiv, výuka dětí, návštěvy starých lidí atd.)