Sborový dopis ve formátu PDF: Sborový dopis_Samofinancování_2013

Milí bratři a milé sestry,

srdečně Vás zdravíme jménem staršovstva šumperského sboru. Dostává se Vám do rukou mimořádný sborový dopis týkající se otázky církevních restitucí a tzv. samofinancování sborů naší církve. Toto téma se řeší již delší dobu v médiích, na zasedáních Českobratrské církve evangelické, uvnitř všech církví v České republice i na poli ekumeny. Rádi bychom Vám v tomto dopise vysvětlili, o co vlastně jde. Jaké změny nás křesťany v České republice čekají a jaké změny čekají náš šumperský sbor. Prosíme, věnujte tomuto dopisu pozornost.

Proč vůbec sbor?

Proč chodit do kostela? Nestačí věřit sám pro sebe? Na co se scházet s ostatními? – To jsou časté námitky k existenci sboru. Víra v Boha je samozřejmě osobní, niterná věc. To hlavní s Pánem Bohem se odehrává „uvnitř“. Nikdo druhý nám do srdce nevidí a nikdo nedokáže nahlédnout, jaká naše víra je.

Přesto není dobré, aby byl člověk ve víře a na víru sám. Potřebujeme být ve víře někým (nejčastěji farářem) doprovázeni, posilováni, někdy vyvedeni z omylu, ve kterém se třeba ocitneme.

Stejně tak potřebujeme k víře druhé lidi. Proč? Abychom se mohli sdílet, vzájemně se povzbuzovat, myslet na sebe, přát si dobré věci, být si vzájemně pomocí.

Sbor je skupina lidí – lidí velmi různorodých co se týče názorů, vzdělání, původu, společenského postavení, projevů zbožnosti, duchovních potřeb. Každý jsme úplně jiný. Věříme, že přes všechny rozdíly, které mezi námi jsou, jsme jednotní v Kristu. Kristus nás učí toleranci a respektování se navzájem.

Sbor je tedy mimořádným společenstvím, které je otevřeno pro všechny. Člověk tak na nic v životě nemusí být sám, má svou duchovní rodinu, své zázemí.

Co sbor nabízí?

Centrem sborového života jsou nedělní bohoslužby, při kterých se zvěstuje evangelium, radostná zpráva. Při bohoslužbách je člověk pozván k Boží lásce, která je tu pro všechny. Bohoslužby jsou děním, kde člověk může načerpat novou sílu a radost do života, kde může být posilněn ve víře, naději a lásce.

Dále se setkáváme k biblickým hodinám (vzdělávání v oblasti Bible), pořádáme koncerty, besedy s hosty. Hojně se věnujeme práci s dětmi a mládeží. Finančně přispíváme na charitativní a humanitární činnosti.

Jsme rádi, když k bohoslužbám i jiným setkáním přijde někdo nový. Největší radostí pro nás je, když někdo nový uvěří v Boha a přijme křest.

Sbor je místo, kam člověk dochází. Ale současně odkud vychází směrem k druhým lidem ve svém okolí. Uvědomujeme si, že nesmíme být jako sbor zavřeni sami do sebe, starat se o svůj vnitřní duchovní růst. Máme se starat o druhé lidi, být solidární s potřebnými, s lidmi trpícími, nemocnými. Jsme sborem pro druhé, pro svět.

O akcích a dění ve sboru Vás pravidelně informujeme ve vánočních a velikonočních sborových dopisech nebo výroční zprávě. Také můžete sledovat naše internetové stránky http://www.sumperk.evangnet.cz.

Co všechno vlastně dělá farář?

Farář je člověk, který vystudoval evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, absolvoval roční praxi (vikariát) a byl řádně ordinován do služby církve. Kromě teologických znalostí má různá obdarování a schopnosti.

Do sboru je farář povolán v prvé řadě k vedení pravidelných nedělních bohoslužeb. Dále připravuje a vede biblické hodiny pro dospělé. Pracuje s dětmi a mladými lidmi. Připravuje ke křtu.

Důležitou náplní práce faráře jsou pastorační rozhovory, rozhovory s lidmi v těžkých životních situacích, doprovázení v nemoci nebo umírání.

Farář ČCE vede pohřby a smuteční rozloučení. A to nejen pro členy sboru, ale i pro lidi mimo sbor, lidi nevěřící. Stejně tak vykonává i svatby.

Je důležitým reprezentantem sboru při jednání s veřejností, s vedením města, stará se o dobré vztahy s městem.

Farář ve sboru nepracuje samozřejmě sám. Chod sboru „nevisí“ na faráři. Farář vede sbor spolu se staršovstvem, pracují jako tým, nesou společnou zodpovědnost za dění ve sboru, hledají stále nové formy práce. Farář spolupracuje s řadou dobrovolníků, kteří jsou ochotni se na sborovém životě aktivně podílet a bez nichž by se sbor v žádném případě neobešel.

Restituce, odluka církve od státu a samofinancování

Ke dni 1. 1. 2013 vešel v platnost zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb. Z tohoto zákona vyplývá, že každý sbor, který vlastnil majetek a byl mu zabaven za minulého režimu, může žádat o jeho vydání. Šumperskému sboru žádný majetek zabaven nebyl, toto téma se nás tedy nijak netýká.

Současně ovšem skončila platnost jiného zákona 218/1949 Sb, který platil přes 60 let. Tento zákon zajišťoval, že faráři a kazatelé byli placeni státem jakožto jeho zaměstnanci. Tento způsob financování končí. Církev bude tzv. odloučena od státu, bude finančně na státu nezávislá. Na odluku církve od státu se naše církev připravuje od 90. let minulého století. Proto byl zřízen i tzv. Personální fond, do kterého každoročně musí každý sbor v naší církvi přispívat. Letošní částka činila 78 500 Kč. Z tohoto fondu se pak farářům doplácí určitá část k jejich platu.

Letošním rokem přecházíme na nový způsob financování – samofinancování.

Jak bude vypadat přechod k samofinancování?

V letech 2013 a 2014 se nemusí nic měnit na stávajícím způsobu financování platů kazatelů. Umožňuje to ustanovení zákona, které ponechává stávající státní dotaci pro první tři roky od počátku platnosti zákona v nezměněné výši. Tuto dobu je však nutné co nejlépe využít pro přípravu dalšího postupu. Synodní rada rozhodla, že nejméně pro rok 2013 zůstávají v platnosti platové třídy podle vládního nařízení č. 132/2009 Sb. V průběhu tohoto roku bude platová komise a poradní odbor ekonomický pracovat na novém stanovení platů tak, aby synod v té věci mohl přijmout příslušná usnesení.

Během nejbližších tří let musí ČCE realizovat nový způsob financování platů kazatelů, který bude funkční a stabilní v době klesající dotace i v době úplného samofinancování. K tomu byly dosud učiněny následující kroky jako například součinnost synodní rady a jednotlivých sborových staršovstev při zodpovídání otázek týkajících se hospodářské soběstačnosti a obětavosti každého farního sboru v dlouhodobé perspektivě. Synodní rada na základě usnesení synodu pracuje na vytvoření modelu, který by umožnil odhad dlouhodobého vývoje církevních financí v závislosti na parametrech majetkového narovnání, obětavosti církve, personálním vývoji v ČCE a dalších důležitých parametrech.

Počínaje rokem 2013 bude naše církev po dobu třiceti let dostávat jako kompenzaci za škody způsobené komunistickým režimem částku 75.553.100,- Kč/rok s inflačním navýšením. Podle Řádu o hospodaření církve (čl. 22) jsou všechny platby podle zákona součástí Personálního fondu. O způsobu nakládání s touto kompenzací bude rozhodovat synod ČCE. Základní představou je, že tyto prostředky a výnosy z jejich uložení budou sloužit jako doplňkový zdroj financování v době, kdy bude církev hospodařit zcela bez státních dotací.

<span“>Při zvládání nových podmínek bude záležet především na tom, jak se každý člen církve a každý sbor k nové situaci postaví. Nelze očekávat, že vše se bude odvíjet pouze od rozhodování správních orgánů. Nicméně si uvědomujeme, že jsou kroky, kterými je třeba celý proces začít.

Co z toho plyne

Zásadní otázkou do (nedalekého) budoucna je, z čeho bude náš sbor hradit svůj chod, zejména plat faráře. Dnes jsou na tento účel odváděn každoročně příspěvek do personálního fondu 77.000,- Kč, což bude částka, která na straně výdajů odpadne. Na druhou stranu na straně výdajů přibyde částka minimálně dvanácti měsíčních platů faráře v hrubé mzdě, což je dnes cca 200.000,- Kč.

Mít nebo nemít vlastního faráře?

S novým způsobem samofinancování řada současných sborů zanikne. Ne každý sbor bude mít dost prostředků k zaplacení vlastního faráře. Některé sbory se budou slučovat se sbory okolními a budou mít jednoho faráře společně. Šumperský sbor by chtěl i do budoucna mít svého vlastního faráře na plný úvazek. I když to bude velice náročné, je naším velkým přáním faráře mít. Stojí nám to za to. Věříme, že samofinancování faráře i správu sboru s pomocí Boží zvládneme. Neobejde se to však bez zvýšené finanční obětavosti každého z nás.

Jak se k této situaci může postavit každý z nás?

Jsme moc rádi, že jste členem, členkou šumperského sboru. I když se třeba neúčastníte sborového života pravidelně, do sboru patříte a můžete se vždy na nás obrátit. Jsme tu pro Vás. Také jsme moc vděčni za to, že podle svých možností finančně přispíváte na chod sboru. Budeme velice rádi, když přijdete mezi nás. Současně Vás chceme poprosit, abyste i nadále sbor finančně podporovali.

Jaký je stav financí v šumperském sboru?

Abychom porozuměli příjmům i výdajům našeho sboru a s tím spojené nutnosti řešit sborové finance, níže jsou uvedena číslo pro celý předchozí rok.

Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2012 62.891 Kč

Počáteční stav běž. účtu k 1. 1. 2012 73.105 Kč

Počáteční stav spořicího účtu k 1. 1. 2012 620.547 Kč

(prostředky kazatelské stanice Rýmařov)

Celkem 756.544 Kč

Sborové příjmy za rok 2012 – největší položky:

Salár:* 225.200 Kč

Sborové sbírky: 134.538 Kč

Dary členů sboru: 15.497 Kč

Dary nečlenů: 17.000 Kč

Příjmy celkem: 463.223 Kč

Sborové výdaje za rok 2012:

Seniorátní repartice: 9.204 Kč

Celocírkevní repartice: 18.501 Kč

Odvod do personálního fondu: 77.000 Kč

Opravy na faře: 51.567 Kč

Spotřeba energie: 207.604 Kč

Cestovné, pošta, telefon: 37.756 Kč

Knihy, časopisy: 18.920 Kč

Pojištění budovy: 7.215 Kč

Výdaje celkem: 580.957 Kč

Rozdíl:** -117.727 Kč

Za staršovstvo Šumperského sboru: Hana Ducho a Jakub Jirgl

Farní sbor ČCE v Šumperku

Revoluční 1174/8

787 01 Šumperk

Mobil: 737 681 009

Web: http://www.sumperk.evangnet.cz

Email: sumperk@evangnet.cz

BÚ: 1900348349/0800

*Většina členů sboru platí salár zpravidla jednou ročně kolem Vánoc. Pro efektivnější plánování sborových financí by bylo vhodnější platit salár pravidelně každý měsíc.

**Tento rozdíl byl vykryt ze spořicího účtu.