Bohoslužby 24. 12. 2020

Žalm 96, 10: Národům řekněte: „Hospodin kraluje!“ Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě!

Kolekta:

Nebeský Otče, díky tobě smíme každý rok

s novou radostí očekávat

slavnost narození tvého Syna

a vítat ho jako svého Vykupitele.

Dej, ať na něj smíme pohlédnout bez obav,

až jednou přijde ve své slávě

– Ježíš Kristus, náš Pán a bratr,

který s tebou a Duchem svatým

žije a život tvoří na věky věků.

Kaz 3, 1-8:

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:  Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;  je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;  je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;  je čas kameny rozhazovati čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;  je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;  je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;  je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

 

Matouš 2, 17-21: Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ 14  On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta 15  a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘  16  Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. 17  Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:  18  ‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.‘  19  Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě 20  a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“

 

Tyto Vánoce prožijeme v zajetí viru. Obírá nás o možnost pořádat oslavy, večeře se širší rodinou, s přáteli. Ze strachu a také pro odpovědnost za zdraví a život našich bližní před námi virus zavírá mnoho dveří. To, co jindy cítíme jako výsadu Vánočních svátků, tedy, možnost být doma, nemuset chodit nikam jinak, se najednou mění na nesnesitelné břímě, kterou ze sebe mnozí setřást za každou cenu.

Svoboda je jedno z témat Vánočního příběhu. Většinou zaniká v poselství, které zdůrazňuje poslušnost Josefa a Marie, když se vyberou do Nazareta a Betlehema, když neodporovali tomu, co pochopili ze svých snů a vizí.

A přesto je podle mne rozhodujícím poselstvím vánočního příběhu právě odkaz na svobodu. Josef a Marie utečou s narozeným Ježíšem do Egypta. Ne proto, že by tam v tom čase byla nejlepší politika v přijímání migrantů. Nebylo to ani nejbližší bezpečné místo.

Je to odkaz na cestu, kterou se kdysi rozhodl jít Izraelský národ a na konci které byla svoboda.

Josef a Marie vedou svoje dítě – Ježíše po cestě svobody.

Vánoční příběh nás vede ke svobodě.

Je to cesta na začátku které nevyhnutně musí stát uvědomění si zajetí. Z něj se rodí touha po svobodě. Touha, která z nás dělá lidi. Touha, která nás naplňuje silou zápasit a obětovat se za svobodu.  Touha, bez které ztrácíme lidskost a stáváme se jen stíny těch, kterými můžeme být ve svobodě.

Od kazatele jsme v prvním čtení slyšeli, že na zemi má vše svůj čas. Dokonce i přísná opatření, i nesvoboda a omezení mají svůj čas. Ale stejně tak má svůj čas i svoboda a osvobození. Je čas být opatrný a je čas žít beze starostí. Kéž nám tyto podivné Vánoce připomenou, že svoboda, možnost být s blízkými nejsou samozřejmostí. Kéž nás přivedou blíž k Ježíši Kristu, který se své svobody a všech výsad Božího syna vzdal v náš prospěch.

 

Přímluvy:

Betlémské dítě, tví rodiče nenašli místo pod střechou. K tobě voláme za všechny, kdo jsou bez domova.

Pane, smiluj se.

Ježíši, narozený ve stáji. K tobě voláme za všechny ztracené a osamělé.

Pane, smiluj se.

Ježíši, tys byl pronásledován i Herodem. K tobě voláme za všechny, kdo žijí v nebezpečí a jsou ohroženi.

Pane, smiluj se.

Náš pane, tys musel uprchnout do Egypta. K tobě voláme za všechny, kdo museli opustit svůj domov.

Pane, smiluj se.

Ježíši Kriste, v Tobě se Bohu zalíbilo být mezi námi. Prosíme tě, pomoz nám odkrývat v každém člověku Boží obraz a tak vzdávat čest Bohu skrze tebe, našeho bratra a Pána Ježíše Krista.

Zachránci světa, tys mnohé zbavoval jejich nemocí a bolestí, prosíme Tě abys i v těchto dnes byl se všemi těmi, kdo trpí nemocí, prosíme o lékaře, sestry, pečovatele a pečovatelky, kteří o Vánocích slouží nemocným a slabým, buď jim všem na blízku a dej jim pocítit Vánoční radost.

A vyslechni nás i když voláme společně: Otče náš…

 

Jk 1, 17-18: Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.  Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.

Požehnání:

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází.

Jemu sláva i moc navěky.

 

Jakub Pavlús, farář sboru