Rubrika Ke čtení

Zneužití moci?

Luk 4, 1-13: Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti 2  čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. 3  Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží,… Pokračovat ve čtení →

Léčba pro nemocný svět

Kázání z neděle 20. února 2022 Lukáš 6, 27-38: Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 29Tomu, kdo tě udeří… Pokračovat ve čtení →

Zakořenit se a růst.

Jeremjáš 17, 5-10: Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. 6  Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v… Pokračovat ve čtení →

Církev – místo, kde se Slovo Boží stává.

Kázání z neděle 23. 1. 2022 První čtení: Neh 8, 1-10 Luk 4, 14-21: Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. 15  Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi… Pokračovat ve čtení →

Kázání / Svatba v Káni Galilejské

První čtení / Izajáš 62, 1-7 Kázání  / J 2, 1-11: Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu… Pokračovat ve čtení →

Bohoslužby 2. 5. 2021

Žalm 22, 28-29: Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů. 29  Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout Kolekta: Pane, Stvořiteli všech věcí,každé jaro probouzíš přírodu k novému životu.Chceš… Pokračovat ve čtení →

Bohoslužby 25. 4. 2021

Žalm 23: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. 4  I když půjdu roklí šeré smrti,… Pokračovat ve čtení →

Bohoslužby 18. 4. 2021

Žalm 4, 7-9: Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám,… Pokračovat ve čtení →

Bohoslužby 28. 3. 2021

Vstupní slovo / Žalm 118: Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!  2Izraeli, jen řekni teď: „Jeho láska trvá navěky!“ 3Dome Áronův, řekni teď: „Jeho láska trvá navěky!“ 4Ctitelé Hospodina, řekněte: „Jeho láska trvá navěky!“  (…) Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám… Pokračovat ve čtení →

Bohoslužby 21. 3. 2021

Žalm 51, 2-5 a 11-12: když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě. 3  Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, 4  moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě… Pokračovat ve čtení →

« Starší příspěvky Novější příspěvky »

© 2022 — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑