Rubrika Ke čtení

Společenství. Milosrdenství. Naděje. Fortelnost.

Matouš 28, 16-20: Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi…. Pokračovat ve čtení →

Smíření, soucit a důvěra jako základní pojivo vztahů.

Mt 5:21-37: Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra… Pokračovat ve čtení →

Blaze vám.

Kázání z 29. 1. 2023 Matouš 5, 1-12:  Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm,… Pokračovat ve čtení →

Aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka.

Kázání z 22. 1. 2023 Mt 4, 12-23: Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy… Pokračovat ve čtení →

To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila (Jan 1, 5)

Milí bratři a sestry, Je po setmění, večeře je snězená, ve většině rodin jsou dárky rozbaleny a my se scházíme v kostele, abychom opět poslouchali texty z bible, zpívali Vánoční písně, setkali se, byli chvíli spolu předtím, než se vrátíme… Pokračovat ve čtení →

Všechno bude jinak.

Lukáš 20, 27-38: Přišli k němu někteří ze saduceů – ti popírají vzkříšení – a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš nám ustanovil: ‚Zemře-li nečí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru… Pokračovat ve čtení →

Ne, ne a zase ne falešným nadějím.

Exodus 20, 3-6: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 4  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin,… Pokračovat ve čtení →

Konfirmační kázání

Luk 14, 15-23: Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ 16  Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. 17  Když měla hostina začít, poslal svého… Pokračovat ve čtení →

Sociální pracovník jako Boží věřitel

Kázání z bohoslužeb k 30. výročí činnostie Diakonie ČCE Sobotín Co z toho vlastně mám? Otázka, která se snad každému, kdo pracuje s lidmi, ať už jako prodavač, farář, učitel, nebo pracovník v sociálních službách prožene hlavou. Je potřeba ji rychle zahodit, dřív,… Pokračovat ve čtení →

Nebojte se.

Kázání z neděle, 7. srpna 2022 (8. po svaté trojici). První čtení / Iz 1, 1. 10-20 Lukáš 12, 32-40: „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33  Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte… Pokračovat ve čtení →

« Starší příspěvky Novější příspěvky »

© 2024 — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑